Fietsplan is goede eerste stap, maar #koningfiets verdient meer ambitie

28-04-2016

Vandaag kreeg de commissie mobiliteit en openbare werken van het Vlaams Parlement de primeur van het langverwachte fietsplan. Martine Fournier: “Er zitten een aantal uitstekende zaken in, maar de radicale trendbreuk blijft uit. Om echt de omslag te maken en de fiets een volwaardige plaats in onze mobiliteitsmix te geven, is ons inziens meer nodig.”

CD&V lanceerde eerder deze week zelf een eerste luik van haar engagement ten aanzien van de fiets. De partij evalueerde het fietsplan van de minister van Mobiliteit dan ook met dat document bij de hand.

 

Sterke elementen: 

  • Het feit dat er een plan is.
  • Er is overlegd met zeer veel actoren uit het fietsveld. Het is positief dat ook de N-VA het belang van het middenveld en de belangenorganisaties erkent. Breed overleg leidt tot bredere inzichten.
  • De focus op een integrale aanpak. De minister beklemtoont terecht verknoping en mulitmodaliteit. Maar ook de samenhang met ander beleidsvelden en dan vooral ruimtelijke ordening. Minister Schauvliege zal in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen sowieso grote aandacht schenken aan verknoping en ‘transit oriented development’[1]. De fiets als maatstaf is daar uiteraard zeer belangrijk.
  • De focus op functionele fietsverbindingen, ook voor lange(re) afstanden.

Martine Fournier: “De minister volgt onze suggestie en trekt de gewestelijke tussenkomsten voor fietspaden met het fietsfonds op tot 60% zodat 100% subsidiëring mogelijk wordt. Ook in het subsidieerbaar maken van de ontwerpkosten èn het vereenvoudigen en minder rigide maken van de vademeca en handboeken volgen we de minister helemaal.”

 

Wat kan makkelijk versterkt worden? 

  • De principiële keuze voor een verkeerslichtenregeling waar de veiligheid van de fietsers voorop staat kan onmiddellijk gebeuren. De minister stelt echter ‘een aangepaste verkeerslichtenregeling met het oog het verbeteren van de doorstroming voor fietsers wordt trajectgewijs toegepast.’ Dit is bestuurstaal voor ‘waar we trajecten plannen zullen we systematisch ook de verkeerslichtenregeling voor fietsers bekijken’. Voor CD&V gaat dit niet ver genoeg.

Martine Fournier: “Wij willen op alle kruispunten waar fietsers nu al aparte lichten hebben, de overstekende fietsers enkele seconden vroeger groen licht geven. Die principiële beslissing kan al genomen worden en maximaal toegepast zonder grote meerkost.”

 

  • Minister Weyts wil inplanting en uitrusting van fietsenstallingen ter hoogte van knooppunten openbaar vervoer met een bredere service voor de klanten. CD&V wil in die optiek dat hij zich ertoe engageert er alles aan te doen om alle fietspunten in stations open te houden.[2]
  • CD&V is niet onder de indruk van het financieel engagement van de minister. De voorbije 2 jaren was het zoeken naar de fietsinvesteringen in het meerjareninvesteringsplan.  

-          Het regeerakkoord stelt: ‘We verhogen opnieuw de investeringen in fietsinfrastructuur via het Integraal FietsInvesteringsprogramma van het Fietsteam’.

-          Minister Weyts stelt: “Naar het einde van deze legislatuur trekken we het beschikbare budget […] op naar 100 miljoen euro per jaar”.

-          Vorige legislatuur haalde minister Crevits dat investeringsniveau al verschillende keren met 1750 km nieuwe of vernieuwde fietspaden tot gevolg. Dit investeringsniveau gewoon aanhouden is een weinig ambitieuze invulling van het regeerakkoord.


Wat had CD&V nog graag gezien? 

  • Een ondubbelzinnige keuze voor de fiets. Uiteraard is mobiliteit een en/en-verhaal. Maar CD&V lanceerde jaren geleden het STOP-principe, en houdt die lijn meer dan ooit aan.

Martine Fournier: “Dat betekent dat we prioritair kiezen voor modi die de verkeersveiligheid, de gezondheid èn de leefbaarheid het meest vooruit helpen. Heel vaak zal dat de fiets zijn. Wij pleiten radicaal voor de fiets, dus ook voor voorrang voor de fiets. Letterlijk en figuurlijk. Zowel op kruispunten als in het beleid.”

 

  • Die leuke kleine ‘nudging’ ideetjes die een plan kruiden en afwerken, en zo bijdragen tot een mentaliteitswijziging.

Martine Fournier: “Een goed voorbeeld zijn de vandalismebestendige fietsherstelkits langs belangrijke fietsverbindingen. Die ene maatregel zal het verschil niet maken, maar illustreert op zeer eenvoudige wijze de mentaliteitsomslag en is een mooie geste naar wie nu al fietst.”[1] Is een openbaar vervoer- en ruimtelijke ordening-concept waarbij infrastructuur en ruimtelijke inrichting geïntegreerd worden aangepakt.

[2] Op 2 maart 2016 beweerde minister Homans dat er geen fietspunten zullen sluiten.

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1040272/verslag/1042396