Op verschillende vlakken zal 2020 een beslissend jaar zijn voor de N8. Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier stelde een reeks vragen aan minister Lydia Peeters en uit de antwoorden is duidelijk dat er volgend jaar onder andere een omgevingsvergunning voor zone 1 (Veurne) wordt ingediend, de onteigeningen in zone 3 (Vleteren) starten, in januari een infovergadering voor Lo-Reninge en Vleteren is en tot slot zal de minister moeten beslissen wat ze met het werk van haar voorganger doet. Na het participatietraject heeft Weyts immers geen enkele beslissing genomen. Kortom, 2020 wordt een interessant jaar voor de N8. Hieronder vind je een overzicht van de plannen per zone (op basis van de vragen van Martine Fournier).

Historiek:

Eind jaren 90 begon de Vlaamse Overheid een duurzame oplossing voor de dichtslibbende N8 Ieper-Veurne te zoeken. Ze probeerde de leefbaarheid van de dorpen met de vlotte doorstroming van het verkeer te verzoenen. In 2013 was er een beslissing van de Vlaamse Overheid, maar deze werd gedeeltelijk vernietigd in 2015. De vernietiging ging vooral over de omleidingswegen van Hoogstade en Woesten. De niet-vernietigende stukken zijn in uitvoering, maar nog steeds niet volledig gerealiseerd. En de vernietigde zones werden aan een nieuw participatietraject onderworpen dat vorig jaar beëindigd werd.

 

Zone 1 en 2 (van Veurne, Hoogstade tot Oost-Vleteren)

De onteigeningsprocedures voor zone 1 (tussen Veurne en Hoogstade) zijn in een laatste fase. In totaal moesten er 75 innames van 63 eigenaars gebeuren, maar ondertussen zijn er begin december reeds 70 innames van 60 eigenaars via onderhandelingen aangekocht. Voor de innames waarbij niet tot een minnelijke aankoop kon overgegaan worden, is de gerechtelijke procedure ondertussen opgestart. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht dat deze procedure in de loop van 2020 zal afgerond zijn. Op dat moment zullen alle innames gerealiseerd zijn.

 

Maar voor zone 1 is het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning nog niet ingediend, dat zal in 2020 gebeuren. Momenteel is er een vertraging, omdat er in de ondergrond veenlagen aanwezig zijn, wat ervoor zou zorgen dat de grond zal zetten door de belasting van de nieuwe infrastructuur. Om dit te voorkomen, dienen bijkomende maatregelen genomen te worden. Als alles volgens plan verloopt, wordt volgend jaar de vergunning ingediend en wordt gestart met het aanleggen van een vrij liggend fietspad in 2021. Dit dossier zit goed op schema volgens de minister.

 

Aanvullend hierbij werd voor de herinrichting op Alveringem, de doortocht Hoogstade, de herinrichting tussen Hoogstade en Oost-Vleteren in het najaar van 2019 een ontwerpstudie aanbesteed. In 2020 zal een opdrachtnemer aangesteld worden om allereerst het voorontwerp voor deze zones op te maken (=unieke verantwoordings-nota/projectnota). Dit zal – als vlot consensus wordt bereikt – ongeveer één jaar in beslag nemen. Daarna kunnen de onteigeningsprocedures voor al deze zones opgestart worden en de ontwerpen opgemaakt worden.

 

Zone 3 (tussen Oost-Vleteren en Woesten)

Het voorontwerp (unieke verantwoordingsnota – wegvak tussen Oost-Vleteren en Woesten) werd in oktober 2019 goedgekeurd door alle partners van de projectstuurgroep. Er is gekozen voor een profiel met vrijliggende fietspaden en een middenberm die variabel ingevuld kan worden (overrijdbaar, niet overrijdbaar of als linksafslagstrook).

 

Op basis van het voorontwerp worden nu volgende stappen ondernomen:

-     Opmaak onteigeningsplannen – voorjaar 2020. Daarna opstart onteigeningsprocedure.

-     Opmaak technisch ontwerp bovenbouw – start: midden 2020

-     Opmaak technisch ontwerp riolering – start: midden 2020

 

Het voorontwerp wordt in de loop van januari 2020 voorgesteld aan de bevolking van Vleteren en Lo-Reninge op een infomarkt.

 

Zone 4 en 5 (van Woesten tot Ieper)

Voor de herinrichting van de doortocht van Woesten, Elverdinge en Brielen, maar ook voor een eventuele omleidingsweg rond Brielen, zijn sinds het participatietraject nog geen verdere stappen ondernomen. Uit het antwoord blijkt dat de beloftes van de vorige minister van Mobiliteit (Ben Weyts) niet gerealiseerd zijn. De minister had immers beloofd om verder studies te doen en snel te kunnen beginnen aan de werken. Uit het antwoord van minister Peeters blijkt dat voor zone 4 en 5 momenteel nog geen vervolgstudies zijn opgestart. Ook hier zal 2020 mogelijks een beslissend jaar zijn.